Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Aanbiedings-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”)van Kamerbeek Montage B.V., Papiermolen 30 A1.02, 3994  DK  Houten per 1 april 2015. De vorige Algemene Voorwaarden komen hiermee te vervallen. Op al onze aanbiedingen, transacties en diensten zijn uitsluitend onze  Algemene Voorwaarden van toepassing. Gebruikmaking van onze offerte houdt in, dat u instemt met onze voorwaarden en deze van toepassing verklaart. Kennelijke type- en rekenfouten binden ons niet. Algemene Voorwaarden van opdrachtgevers wijzen wij nadrukkelijk van de hand.Afwijkende afspraken zijn alleen van toepassing indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

 1. Werkzaamheden :
  1. Montage is inclusief
 • Het benodigde (electrisch)handgereedschap en klimmateriaal en mobiele steigers tot 4.00 mtr.
 • Reiskosten tot 100 km p/dg incl. het eerste reisuur per dag.
 • Horizontaal transport van de te monteren producten op de werkvloer.
 • Het uitpakken en afvoeren van emballage naar containers
 • Werkoverleg tussen personeel van hoofdaannemer, opdrachtgever en onze monteur tot max. 10 min. per dag, tenzij deze op regiebasis is ingehuurd.
  1. Montage is exclusief
   1.  Meerdaagse verblijfkosten en parkeer- en tolgelden
   2. Het aanbrengen van:
    1.  (bouwkundige) hulpconstructies
    2. Het geluiddicht of brandwerend afdichten van doorvoeringen
    3. Steigers  benodigd voor werkzaamheden op trappen, hellingen en hoger dan 4 mtr.,
    4. Het in het werk vervaardigen van (lassen/zagen/buigen/slijpen) van hulpstukken (bij Kabelgoten, Ladderbanen, Wandgoten en Flamco’s, )
   3. Het leveren van (bevestigings)materialen.
 •                 Iiii.Het leveren van klimmateriaal > 4 mtr. zoals b.v. steigers, schaarlift of hoogwerker.
 1. Regiewerkzaamheden
  1. Het (op aanwijzing) uitvoeren van werkzaamheden welke zijn uitgesloten op de aanneemsom tegen een overeen te komen uurtarief excl. b.t.w.
 2. Wachttijden
  1. Wachttijden zullen à € 36,00 per uur, ex b.t.w. p.p. worden berekend, in geval:
   1. Er niet kan worden doorgewerkt, tengevolge van niet aangebrachte, of onjuiste sparingen en/of constructies in het (systeem)plafond, wanden, of vloeren.
   2. Er niet kan worden doorgewerkt, tengevolge van overmacht buiten de schuld of invloed van Kamerbeek Montage B.V.
   3. Het niet tijdig beschikbaar zijn van een vrij begaanbare, afgewerkte werkvloer.
   4. Het niet op de werkplek beschikbaar zijn van de benodigde energie en verlichting.
   5. Het niet tijdig beschikbaar zijn van de te assembleren, c.q. te monteren materialen.
   6. Er niet kan worden doorgewerkt als gevolg van “last minute engineering”. Overleg tijdens de werkzaamheden met onze monteur(s) zal worden berekend a € 37,50 per uur, vanaf 10 min overleg per dag. 
 3. Overige voorwaarden
  1. Werkvloer dient  berijdbaar en vrij te zijn van obstakels.
  2. Vuilcontainers worden door opdrachtgever zo dicht mogelijk bij de werkplek  geplaatst.
  3. Opdrachtgever neemt de kosten van de containers voor haar  rekening.
  4. Door opdrachtgever dient kosteloos de benodigde kantoor,- kleed,- schaft- en toiletruimte. ter beschikking te worden gesteld.
 4. Nacalculatie
  1.  Indien er meerwerk plaatsvindt buiten de door ons gedane prijsopgave, dan zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie worden berekend. (Dit in overleg met de verantwoordelijke persoon van de opdrachtgever)
 5. Overwerk op verzoek opdrachtgever
  1. Eerste twee uur:  + 20 %, van 18.00 tot 21.30 + 40%   Zaterdagen + 43.6%
 6. Doorloop
  1. In overleg met de opdrachtgever.
 7. Fatale opleverdatum
  1. De gevolgen van het overschrijden van de fatale leverdatum kunnen Kamerbeek Montage B.V. niet worden aangerekend wanneer er sprake is (geweest) van de artikelen bij art. 3.a. In overige gevallen zal door beide partijen de oorzaak van de vertraging worden onderzocht, waarna dienovereenkomstig wordt gehandeld.
 8. Werkbon
  1. Onze werkbon dient door uw projectleider/chef monteur  onmiddellijk na presentatie te worden ondertekend en aan ons te worden gemaild, of meegeven, bij gebreke waarvan,  het geleverde werk als overeengekomenen akkoord zal worden gefactureerd. De getekende werkbon zal dan door u aan ons worden nagezonden. Opdrachtgever garandeert dat, In geval van van het niet tijdig ondertekenen van onze werkbon door de door opdrachtgever daartoe gemachtigde medewerker de overeengekomen betalings-termijn niet zal worden overschreden.
 9. Facturatie
  1. Facturatie: Het geleverde werk, c.q. de gewerkte uren, per week achteraf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Betaling
  1. Betaling netto binnen 30 dgn. na dagtekening factuur.         
 11. Overschrijding betalingstermijn
  1. Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, zult u een betalingsherinnering en indien geen betaling geschiedt, een aanmaning ontvangen. Hierop worden € 40,00 incassokosten in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor, om de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van betaling. Indien na de aanmaning geen betaling wordt ontvangen bent u in gebreke en zal de incasso worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.
  2. Kamerbeek Montage B.V. behoudt zich het recht voor om facturen te laten bevoorschotten door een factoringmaatschappij. In dat geval kan de opdrachtgever uitsluitend bevrijdend betalen indien aan de factoringmaatschappij wordt betaald. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk tussen opdrachtgever en Kamerbeek Montage B.V. vastgelegd. 
 12. Wederzijdse verplichting
  1. Opdrachtgever (de partij waarvan Kamerbeek Montage B.V. de opdracht heeft ontvangen en voor wiens rekening wij het werk uitvoeren) en Kamerbeek Montage B.V. beloven elkaar over en weer om geen personeel, of ZZP-ers van elkaar te werven, anders dan met wederzijdse toestemming na overleg. Het uitwisselen van telefoonnummers van tussen (leidinggevend) personeel van opdrachtgever en personeel en/of ZZP-ers die via Kamerbeek Montage B.V. te werk worden gesteld, dient uitsluitend ter overleg tijdens de periode dat Kamerbeek Montage B.V. de betreffende personeelsleden en/of ZZP-ers te werk stelt.
  2. Na het beëindigen van de door Kamerbeek Montage uitgevoerde werkzaamheden is het de (leidinggevende)personeelsleden van de opdrachtgever niet toegestaan om contac-ten te onderhouden met onze personeelsleden en/of ter beschikking gestelde ZZP-ers.
  3. Kamerbeek Montage B.V. beloofd haar opdrachtgever(s) om nimmer direct danwel indirect commerciële acquisitie te plegen bij de principalen van opdrachtgever(s).
   1. Uitgesloten hierop zijn mogelijk reeds bestaande relaties tussen Kamerbeek Montage B.V. en principalen van opdrachtgever.
  4. Bij het niet nakomen van hetgeen onder 13) a, b en c, is gesteld, is de betreffende partij nalatig.
  5. In geval van nalatigheid zoals bepaald bij 13) a en b verbeurt de nalatige partij zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, een bedrag van € 10.000,00 als voorschot op de door de tegenpartij te leiden schade. Indien schade niet, of slechts ten dele kan worden aangetoond dan zal het betreffende voorschot indien reeds betaald, (naar evenredigheid) worden terugbetaald.
 13. Overig
  1. Kennelijke reken- en schrijffouten binden ons niet en vormen voor opdrachtgever geen reden om een eenmaal verstrekte opdracht in te trekken.
  2. Kamerbeek Montage B.V. behoudt zich het recht voor, om een ontvangen opdracht niet aan te nemen, of uit te voeren, danwel een opdracht op haar beurt weer uit te besteden, of het werk te laten uitvoeren door vakbekwame ZZP érs of inhuurkrachten.
 14.  Domicilie
  1. Mochten er, als gevolg van een opgetreden conflict dat niet wordt geregeld door deze Algemene Voorwaarden, voor partijen onoverkomelijke gevolgen ontstaan, dan is de Rechter in Utrecht bevoegd om hierover uitspraak te doen.

Av/GV 1-4-2015